Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „EVTA.LV-LDSA European voice teachers association Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. apvienot Latvijas vokālos pedagogus visos izglītības līmeņos, dziedātājus, vokālos koncertmeistarus, ar balss izglītošanu un aprūpi saistītos speciālistus;
2.1.2. atbalstīt un veicināt kultūras, pedagoģiskos un zinātniskos darbības virzienus visos vokālās mākslas žanros un stilos;
2.1.3. atbalstīt Latvijas vokālo pedagogu, kā arī jauno vokālistu profesionālo tālākizglītību 
2.1.4. vokālās mūzikas popularizēšana Latvijā;
2.1.5. veicināt balss aparāta zinātniski medicīnisko izpēti un psiholoģisko faktoru ietekmi uz balsi;
2.1.6. darbība Eiropas vokālo pedagogu asociācijā EVTA un ICVT.

3. nodaļa. Biedrības darbības metodes

3.1. Biedrības darbības metodes: 
3.1.1. koncertu, festivālu, konkursu organizēšana;
3.1.2. metodisko semināru, kursu, vokālo meistarklašu organizēšana;
3.1.3. sadarbība ar vispārizglītojošām skolām un bērnu namiem, lai agrīni noteiktu un stimulētu īpaši muzikāli apdāvinātus bērnus;
3.1.4. starptautiskie sakari ar līdzīgām asociācijām citās valstīs;
3.1.5. izdevniecības darbība;
3.1.6. informācijas apkopošana par brīvajām darba vietām un biedrības biedriem, kuriem ir nepieciešams darbs;
3.1.7. sadarbība ar Latvijas un citu valstu aģentūrām, kas nodarbojas ar darba piedāvājumiem gan dziedoņiem, gan vokālajiem pedagogiem;
3.1.8. izdales u.c. informatīvu materiālu publicēšana, kā arī cita publiska darbība;
3.1.9. ziedojumu un cita veida finansiālā atbalsta saņemšana no Latvijas Republikas valdības, pašvaldībām, uzņēmējsabiedrībām, fondiem, atbalsta programmām, u.c.;
3.1.10. citas Biedrības mērķiem atbilstošas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

4. nodaļa. Biedrības darbības apgabals

4.1. Biedrība realizē savus mērķus kā Latvijas Republikas teritorijā, tā arī ārvalstīs.

5. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

6.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Valde.
6.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei Pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Īpašos gadījumos Valdei vai Valdes pilnvarotajai personai ir tiesības pieteikumu izskatīt viena mēneša laikā no iesniegšanas dienas. Valdei vai valdes pilnvarotajai personai ir tiesības pie pieteikuma izskatīšanas pieaicināt pieteikuma iesniedzēju vai, ja iesniedzējs ir juridiska persona, tā pilnvaroto pārstāvi pamatot vēlmi iestāties Biedrībā un dalīties savā redzējumā par biedrības mērķu sasniegšanu. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
6.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei. 
6.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja: 
6.5.1. biedrs nemaksā biedra naudu 12 mēnešus; 
6.5.2. biedrs nepilda kopsapulces, Valdes vai Valdes pilnvarotās personas lēmumus; 
6.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
6.5.4. biedrs ar savu darbību nodara būtisku kaitējumu Biedrībai, darbojas pret Biedrības noteiktajiem mērķiem, rupji pārkāpj Biedrības statūtus.
6.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.7. Pateicībā par īpašu ieguldījumu Biedrības valde var virzīt balsojumam biedru kopsapulcē lēmumu piešķirt kādam no Biedrības biedriem Goda biedra statusu. Goda biedra statusu piešķir vai atņem, ja par to kopsapulcē nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

7. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

7.1. Biedrības biedriem ir tiesības: 
7.1.1. piedalīties un balsot kopsapulcēs; 
7.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
7.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
7.1.4. saņemt atalgojumu par īpašu papildus pienākumu veikšanu;
7.1.5. jebkurā laikā izstāties, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Valdei;
7.2. Biedrības biedru pienākumi: 
7.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
7.2.2. pārskaitīt biedrības kontā iestāšanās naudu, kā arī regulāri maksāt biedra naudu; 
7.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

8. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. 
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

9. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē klātienē vai attālināti.
9.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
9.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
9.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 
9.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 
9.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
9.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10. nodaļa. Izpildinstitūcija

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem. Valde vada un pārstāv Biedrību.
10.2. Valdi ievēl uz 4 gadu periodu Biedrības kopsapulce. Ne mazāk kā pusei no Valdes locekļiem ir jābūt personām ar dzīvesvietu Latvijā.
10.3. Valdes locekļiem nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
10.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju. 
10.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, informējot par to pārējos Valdes locekļus. 
10.6. Valdes lēmumi tiek pieņemti valdes sēdēs. 
10.7. Valde pārvalda Biedrības mantu, nodrošina Biedrības kopsapulces lēmumu izpildi u.c. 
10.8. Valdei ir tiesības pieņemt lēmumus par Biedrības kustāmā un nekustāmā īpašuma iegādāšanos un atsavināšanu.

11. nodaļa. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis. 
11.3. Revidentu ievēl kopsapulce. 
11.4. Revidents: 
11.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
11.5. Revidents veic revīzijas biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 25,00 EUR, no 2024. gada 1. janvāra – 30 EUR gadā. Šī summa var tikt pārskatīta ar kopsapulces lēmumu. 
12.2. Iestājoties Biedrībā, biedri maksā vienreizēju iestāšanās naudu 5,00 EUR apmērā, no 2024. gada 1. janvāra – 10 EUR.
12.3. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem, sākot no gada, kad tiem biedru sapulcē tiek piešķirts šis statuss.
12.4. Biedrības Valdes locekļi ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem, sākot no gada, kad tiek ievēlēti Biedrības Valdē, līdz gadam, kad atstāj savu amatu Valdē (ieskaitot).

13. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšanas un reorganizācijas kārtība

13.1. Biedrības darbības izbeigšana vai reorganizācija var notikt tikai ar biedru sapulces lēmumu. Šādu lēmumu var pieņemt, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no biedru sapulcē klātesošajiem biedriem.
13.2. Par darbības izbeigšanu vai reorganizāciju trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. 
13.3. Lemjot par Biedrības darbības izbeigšanu, biedru sapulcei vienlaicīgi jāievēl likvidators. 
13.4. Pirms Biedrības mantas sadales biedru sapulce var pieņemt lēmumu par to, kam tiks nodota vai sadalīta Biedrības manta un finanšu līdzekļi pēc Biedrības darbības izbeigšanas. 
13.5. Lemjot par Biedrības reorganizāciju, biedru sapulcei vienlaicīgi jāpieņem lēmums par reorganizācijas plānu un noteikumiem, kā arī jāievēl likvidators un persona, kas pilnvarota iesniegt paziņojumu par reorganizāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Reorganizācijas noteikumos paredz reorganizācijas veidu, to, kādā apmērā jaunajai organizācijai tiks piešķirta Biedrības manta, finanšu līdzekļi u.c.

 

Grozīti ar kopsapulces lēmumu 2023. gada 18. augustā.